Anns a' Chuiltheann

Bha latha mìorbhaileach agam an-dè a-rithist. Dh'fhalbh Rob is mi fhèin ron bhracaist oifigeach agus dhràibh sinn do Ghleann Bhreatail, tha sin ri taobh a' Chuiltheinn. Thòisich sinn coiseachd mu càirteal as dèidh 10, suas air rathad math gu math fada. Chan eil mi uabhasach measail air toiseach slighe sam bith. Tha toiseach toiseachaidh cho uabhasach cruaidh agus chan eil e inntinneach nas motha. 'S fheàrr leam coiseachd air druim na beinne no sreap air creagan doirbha. Shreap sinn tro Coirre a' Ghrunnda agus chòrd sin rium glan. 'S e creagan a bh'annta le beagan coiseachd agus beagan sreap. Mar sin cha robh sin cho dona idir. Bha e a' coimhead coltach ris a' ghealaich le burn a' ruith sìos air na creagan tro mheadhan na glinne. 'S e meadhan latha a bh'ann air m'uaireadair nuair a ràinig sinn Loch Coire a' Ghrunnda mu 800m os cionn na mara far an do thòisich sinn. Bha mi beagan lag agus sgith agus ghabh sinn fois fhada aig an loch bheag a bh'ann. Ghabh sinn ceapair agus bha sinn nar laighe anns a' ghrèin airson greis. Bha an t-àite uabhasach trang agus mhothaich mi gur e deireadh-seachdain fada a bh'ann agus mar sin bha a h-uile Sasanach anns na beanntan. 'S e latha brèagha a bh'ann agus bha a' ghrian a' dearrsadh gu teth. Shiubhail sgoth beag no dha tro Choire a' Ghrunnda ach cha do chuir sin dragh sam bith oirnn.

Shreap sinn air adhart tro na creagan gu Sgurr Sgumain, a chiad mullach a ràinig sinn anns a' Chuiltheann. Bha sealladh mìorbhaileach againn timcheall air na beanntan. Ghabh sinn beagan fois agus shreap sinn sios agus suas a-rithist air Sgurr Alasdair. Sin am mullach as àirde anns a' Chuiltheann. Thàinig oirnn sreap air pìos goirid a bha gu math cas agus rud beag doirbh, ach bha e gasta. Tha gaol agam air fìor shreap. Thog mi tòrr dhealbhan den druim air fad a' Chuiltheinn agus cha b'urrainn an latha a bhith na b' fheàrr. Shiubhail ceò tana seachad agus nochd "broken-spectra". Chan fhaca mi a-riamh rud cho àraid ri sin.

Chuala sinn fuaim chlachan agus guthan a thàinig bho na daoine a bha a' dol sìos air an Great Stone Chute. Chan e ach bruthach mòr sgàirde/sgàirnich mòr a th'ann. Tha e eadar Sgurr Alasdair agus Sgurr Thearlaich. Bha Rob ag iarraidh dol sìos ach cha robh e ach 2 uair air m'uaireadair agus chòrd an latha rium cho glan nach robh mi ag iarraidh na beanntan fhàgail fhathast. Chaidh sinn sios gun bhealach sin ach shreap sinn suas a-rithist gu Sgurr Thearlaich. Bha sin doirbh oir ghabh sinn an "rathad" dìreach a bha glè chas agus bu mhath leam ropa. Ach bha mi gu math proiseil nuair a rinn mi e. Cha b'urrainn dhuinn dol air adhart gu Sgurr Mhic Choinnich oir bha sinn feumach air ropa airson sin. Mar sin shreap sin air ais (Cha toil leam sreap sios, tha sin doirbh oir chan fhaic mi càit an tèid mi). Agus mu dheireadh thall thill sinn dhan Great Stone Chute. Chaidh sinn sios anns an t-sneachda oir bha mi a' smaoineachadh gun robh sin beagan na b'fhasa na air an sgàirneach. Thuit mi bho àm gu àm ach bha mi choma oir bha spòrs mòr agam. Bha e coltach ri sgìtheadh air sneachd no clachan. Bha an stuth gu leàir a' gluasadh le bruthach (abwärts) comhla rium. Thàinig oirnn bhith faiceallach nach do thilg sinn na clachan air a cheile. Uaireigin cha b'urrainn dhuinn stad idir. Abair spòrs. Nuair a ràinig sinn Coire an Lochain (no rud mar sin) laugh sinn sios air creag mòr a bha cruinn agus caoin bhon linn-eighe. dh'ol sinn agus ghlan sinn ar aghaidh anns an loch agus dh'ith sinn pios teòclaid. Bha sinn ann gu math fada, dìreach a' gabhail tleachd às a' ghrèin (?) Cha robh i uabhasach fada a-nis agus cha robh i ach leth uair as dèidh 3. Choisich sinn gu math luath air an rathad coiseachd air ais dhan làrach-campaidh ri taobh a' chladaich ann an Gleann Bhreatail. Bha sinn air ais aig 4 uairean (bha mi a' smaoinechadh gun robh i beagan neònach. Bha solas an fheasgair a' coimhead mar 7 uairean no rud mar sin, bha na daoine a' dèanamh BBQ ri taobh an teantaichean....) uill agus bha i 8 uairean, agus m'uaireadair fada ceàrr fad na h-ùine ;-)

Ràinig sinn a' cholaiste aig leth uair an dèidh 9, cha robh dìnear snog a' feitheamh oirnn an turas seo, chuir mi lioft dhachaidh do Rob, oir bha esan sgìth cuideachd. Agus an diugh chan urrainn dhomh cnàimh a ghluasad. Tha m'aodainn dearg leis a' ghrèin agus tha mi goirt. Ach 's e an latha anns na beanntan a b'fheàrr leam a bh'ann cho fad's a tha mi air a bhith a' coiseachd anns na beanntan. Tha mi cho sunndach :)

Coiseachd anns na Beanntan Dearga a' Chuiltheinn

Abair latha a-rithist! Chunnaic mi air fo-shealladh na sìde gum biodh latha brèagha againn an-diugh. Nuair a dhuisg mi ruith mi sios an rathad airson Rob fhaighinn agus dh'fhaighnich mi an tèid e dhan na beanntan comhla rium. Dhràibh sinn do Shlìgeachan agus choisich sinn tro Gleann Slìgeachan airson greis. Bha i uabhasach fluich ach bha a' ghrian a' dearrsach gu blath. Choisich sinn seachad air Beinn Dhearg ged a bha sinn ag iarrraidh a sreap. Ach cha robh slighe ri faicinn. Thòisich sinn sreap mun cuairt agus suas Chiche na Beinne Deirge gus an do ràinig sinn am Mullach. Bha beagan bidh againn aig bealach beag eadair dà mhullach gus am bidh ar neart air ais airson an ath mhullaich. Bha e gu math cas ach snog agus nuair a ràinig sinn Beinn Dearg Mheadhonach bha sealladh brèagha againn air a' Chuiltheannn dhubh agus dhearg agus air na gleanntan agus a' mhuir mun cuairt. Ach cha robh sinn ann cho fada oir bha Beinn Dearg Mhòr romhainn agus bha i cho brèagha gun robh sinn ag iarraidh dol ann cho luath agus a ghabhas. Bha e gasda dol sios. Bha an t-slighe gasda agus furasda. Bhruidhinn sinn mu dheidhinn chànanachas air ar rathad suas :-) Sin dithis glic a' coiseachd comhla ;-) Bha e gu math cruaith dol suas a-rithist oir bha Beinn Dearg Mhòr gu math cas. Ach bha e gasta nuair a ràinig sinn am mullach. Bha sealladh air leth àlainn againn agus thog mi mòran dhealbhan air a' mhullach. Shuidh sinn sios air creag agus bha sgòn le ìm agus silidh agam agus ùgh seòclaid. Tha gaol agam air biadh air mullach beinne. Uill chunnaic sinn gun robh Glamaid, a' bheinn a bha dùil againn ri sreap an toiseach, gu math fada air falbh agus uabhasach àrd cuideachd agus cha robh an t-aonach a' leanntainn dhan bheinn sin idir. Bha sinn air coiseachd airson cuid uairean mar thà, mar sin chaidh sinn sios air sgaird cas gu Beallach na Sgairde. Bha e uabhasach cas ach bha spòrs mòr againn a bhith a' sgìtheadh sios air a' sgaird Choisich sinn air ais air taobh Ghlamaig air feur, fraoch agus ri taobh abhainn bhrèagha. Thog mi dealbh mìorbhallach de'n Chuiltheann agus an abhainn ann an solus feasgair. Ràinig sinn mo chàr aig leth uair an dèidh 6 agus bha sinn gu math sgith ach uabhasach sunndach. Agus aig a' colaiste bha dìnear a' feitheamh oirnn anns a' frids. Bha cupa tì le bainne agus siucair (cha ghabh mi siucair mar as àbhaist) agus ar dìnear gasta againn. Bha latha cho àraidh againn gu dearbh :-)

Slèite

Sgeulachd coiseachd

Bha mi a' coiseachd a-rithist an-raoir. Bha mi uabhasach leisg agus chan fhaca mi gu leth uair an dèidh 7 gu bheil i a' fàs soilleir agus tioram taobh a-muigh. Dhraibh mi sios dhan Aird agus bha mi a' coiseachd gu math luath oir bha i cho anmoch mar thà. Ruith mi beagan aig amannan agus bha mi glè thoilichte a bhith taobh. Bha an talmh glè fhliuch. Thuirt mi feasgar math ris na bà agus na caoraich le an uain a bha a ruith agus a' leum mu'n cuairt agus chunnaic mi mu shia feidh. Bha òran Gàidhlig a' cluich nam cheann agus dh'fhàs mi nas ciùine. Bha mi rud beag troimhe cheile, a' smaoineachadh cus agus bha na smaoinntean a' siubhail mun cuairt agus mun cuairt nam cheann. Cha do stad sin ach dh'fhàs mi nas ciùine agus bha mi glè shona a bhith leam fhìn anns an tìr cho brèagha agus cho sàmhach. Cha robh ach crònan an uillt agus seidseadh na gaoithe ri (an) cluinntinn. Bha mi fhathast a' coiseachd gu math luath ged a ràinig mi am frith-rathad beag agus bog. Cha do ràinig mi an cnoc mu dheireadh ann an Slèite far an tèid mi cho tric airson dol-fodha na grèine fhaicinn. Dh'fhalbh a' ghrian anns a' cheò os cionn na mara agus bha solas blath air an tìr air fad. Bha sgothan beaga dearga os mo chionn. Shuidh mi sios air creag le sealladh brèagha air a' Chuiltheann agus air taobh eile an cladach beag geal as toil leam cho mòr. Bha mi nam shuidhe an sin airson greis ag èisteachd ris a' ghaoith agus na tonnan agus bha mi a' faireachdainn air mo dhòigh leam fhìn. Air an rathad air ais choisich mi beagan mun cuairt a lorg rathad sios dhan traigh. Ach tha na creagan gu math cas agus bha i fluich agus mi nam aonar.... ach fhuair mi slighe bheag mu dheiradh thall, choisich mi dhan mhuir. Chòrd e rium gu mòr gun robh mi leam fhìn leis a' ghainmhich agus crònan nan tonn. Thàinig tonn mòr agus chuir e a ghairdean timcheall air mo chasan agus bha gaol cho mòr aige air mo chasan gun tàinig e nam bhrog. Bha mo bhòg làn uisge ach bha mi coma. Bha mi dìreach cho toilichte. Dh'fhàs e dorch agus thàinig orm tilleadh. Ràinig mi an slighe mòr trath gu leòr agus choisich mi air ais dhan chàr airson leth uair a thìde leis an oidhche a' nochdadh. Dh'fhàs e gu math dorch ach bha an slighe ri faicinn ceart gu leòr. Thill mi aig 10 uairean. Abair oidhche!

Tapadh leibh airson sin a leughadh.
Beannachd leibh

Slèite

Coiseachd ann an Slèite

Abair latha brèagha a th'ann an seo an-diugh! Bha mi ag obair bho 8 gu leth uair as dèidh 10 agus feumaidh mi tilleadh aig 4. Ach bha ùine gu leòr agam beagan a choiseachd. Tha i grianach an-diugh agus chan eil i ro fhuar. Dhraibh mi sìos gu Aird airson coiseachd do Rubha Shlèite. Thàinig Rob comhla rium. Tha esan ag obair anns a' chidsin cuideachd agus tha deagh Ghàidhlig aige. 's toil leam gu mòr e co-dhiù. Choisich sinn sios don traigh bhig le gainmheach geal agus uisge uaine-ghorm. Thog mi mu dheich dealbhan agus bha sinn nar suidhe air clach airson greiseig.An uairson bha sinn a' sreap air adhart air na creagana dh'ionnsaidh (??) an taigh-sholais. Chòrd sin rium glan oir tha mi uabhasach measail air sreap. 's fheàrr leam sreap na coiseachd (??) Nuair a ràinig sinn an taigh-solais shuidh sinn sìos air na creagan agus bha sinn a' coimhead air a' mhuir agus air na h-eileanan Eigg agus Ruma. Tha an t-sneachda fhathast air na beanntan agus tha sin a' coimhead air leth brèagha leis a' mhuir ghorm. Bu mhath leam fuireach an-sin airson ùine beagan nas fhaide ach gu mi-fhortanach feumaidh mi tilleadh dhan obair. Thàinig sinn air ais dìreach trath gu leòr airson cupa tì agus beagan fois a ghabhail.

Le deagh dhùrachdan agus gaol
bho Shlèite

Caraidean

Tha mi ag obair cus an-dràsta. Bha latha dheth agam Disathairne agus tha mi air a bhith ag obair bho Dhidomhnaich agus bidh mi fhathast ag obair gu Diciadainn gun latha dheth. Ach an uairsin thèid mi air saor-làithean dhan na Hearadh agus a Leòdhas.

Tha e gu tùr eadar-dhealaichte an seo a-nis oir tha na h-oileanaich air falbh agus tha cùrsaichean goirid ann. Bidh mi a' bruidhinn ri Alasdair à Leòdhas gu tric oir tha Gàidhlig uabhasach brèagha aige. Thachair mi ri dithis as aithne dhomh bhon bhòrd-bhrath eadar-naiseanta, Niall Beag agus Cam. Ach bidh an ath sheachdain fiu 's nas fheàrr. Thàinig Ruairidh an-dè agus ghabh sinn dìnnear comhla. Chaidh sinn dhan taigh-sheinnse comhla a-raoir. Thig Judith agus Silke cuideachd agus thig Inge Didomhnaich. Tha mi a' dèanamh fiughair ris a h-uile duine fhaicinn a-rithist.

Blath Bheinn ?

'S e latha dheth agam a bh'ann an-diugh agus chan bhi latha dheth agam a-maireach. Mar sin bha mi a' smaoineachadh: feumaidh mi rudeigin snog a dhèanamh gum bi an latha a' faireachdan nas fhaide. 's toil leam coiseachd anns na beanntan àrda gu mòr agus tha càr ùr agam a-nis. Mar sin shaoil mi gun tèid mi airson coiseachd. Aig àm na bracaiste thuirt Kirsten, tè de na h-oileanaich, gum bu toil leatha dol comhla rium. Cha robh mi cinnteach an robh dha-rìreamh, oir 's e a chiad latha den Ghiblean a th'ann agus tha cuid dhaoine ag radh rudan craicte. Co-dhiu, nochd i gu dearbh air aon uair deug agus dhraibh sinn air rathad Ealagol. Thoisich sinn coiseachd agus cha robh an t-sìde snog idir. Bha na sgothan anns na beanntan agus bha dùil again sreap air Blabheinn. Tha an t-slìghe gu math mòr agus chan eil trioblaid sam bith ann a lorg (as dèidh beagan trioblaid an toiseach bhon làrach pàrcaidh ;-) Bha mòran uisge anns an allt ri taobh na slìghe agus bha e doirbh faighinn tarsainn. Nuair a ràinig sin lochan beag far an toisich an sreap thachair sinn ri dithis fear´agus lean sinn iad suas. Bha an t-sìde a' fàs nas miosa agus chaidh sinn suas ann an sgoth. Cha b'urrainn dhuinn faicinn idir càite an rachamaid. Ghabh sinn beagan fois, biadh agus uisge agus chaidh an dithis eile air adhart. Mu dheireadh thall thill ar neart agus b'urrainn dhuinn coiseachd air adhart. Cha robh sinn làn neart idir oir cha robh sinn air a bhith air beinn ceart airson mìosan no bliadhnaichean. Uill, bha an dithist air falbh agus dh'fheuch sinn an ceumanan a leantain ach bha sin doirbh. Bha beagan sneachda air a' bheinn agus ceò tiùgh. Cha robh càil a dh'fhios againn càite an rachadamaid. 'S lugha orm dol air ais gun a'mhullach a ruigsin. Ach gu fòrtanach bha mi air a' mhullach sin roimhe. Mar sin cha robh e cho uabhasach cudthromach dhomh. Cha robh sgeul air an dithis eile agus bha sinn beagan air chall. Mu dheireadh thall thionndaidh sinn. Bha sinn fuar agus fluich co-dhiu agus cha robh e coltach gun ruigeamaid am mullach co-dhiu. Air an t-slìghe sios bhruidhinn sinn mu dheidhinn fhrasan tetha agus cupanan tì. Ràinig sinn abhainn a bha doirbh ri faighinn tarsainn. Cha mhòr nach do thuit mi innte. Ach bha mi fluich co-dhiu. Nuair a ràinig sinn an Ath Leathann cheannaich mi peatrol agus gu nàdurrach, nuair a ràinig sinn an t-Sabhal Mhòr, ghabh mi fras teth fada agus cupa tì. Tha an adhar soilleir a-nis, tha a' ghrian a' deàrsadh agus tha mi cinnteach gu bheil am mullach ud gun sgoth a-nis.